Gyakori kérdések

Home / Gyakori kérdések

Miben különbözik ez az iskola a többitől?

Kis létszámmal dolgozunk, ezért

 • mindenki számára biztonságot nyújtunk
 • családias a hangulat
 • tegeződünk egymás között
 • minden diák háta mögött ott áll egy „Gandalf”

A szociális készségeket helyezzük a középpontba

 • van kötelező szociális alapismeretek óra (csoportépítés)
 • az ön – és társismeret intenzív tanulására rengeteg időt szánunk
 • erőszakmentes kommunikációs és konfliktuskezelő technikákat oktatunk
 • A szabályok betartásánál intézményes eszközök (ellenőrző, intő) helyett igyekszünk egyénileg megtalálni a szabályszegés okait és a jóvátétel lehetőségeit. (Rogers Regula)

A tanulást sok tekintetben egyénileg szervezzük

 • mindenki Egyéni Tanulási Szerződés szerint halad. A döntéseket a tanulással kapcsolatban a diák hozza.
 • vannak kötelező órák (angol, matematika, szoc. alapismeretek), kötelezően választható órák (önálló) és sok szabadon választható óra (vizsgákra készülés, kreatív órák, szaktanári konzultáció)
 • egyéni órarend

A tanulási módok tekintetében nagy, és sok esetben választható tárházat nyújtjuk a nálunk tanulóknak

 • informatikai tanulástámogatás
 • projektek
 • rendszergondolkodó feladatok
 • csoportmunka

Az értékelésben sok szempontot érvényesítünk, és nem egy formát ajánlunk

 • évi 2 x önértékelést kérünk, és 5 x írásos tanári visszajelzést adunk
 • több szempontról adunk visszajelzést (teljesítés, tanulási készségek, szociális kapcsolatok)
 • tudáspróbákat iratunk, szóbeli és írásbeli vizsgákat szervezünk, beadandókat kérünk, kreatív beszámolókat hallgatunk meg

Intenzív kapcsolat a szülőkkel

Használnak-e egyedi tantervet, tanítanak-e emelt óraszámú vagy hagyományostól eltérő tantárgyakat?

Az Akadémia saját (nem akkreditált) pedagógiai programmal rendelkezik. Kiemelten foglalkozunk a szociális ismeretekkel, az ökológiával, a tanulásmódszertannal, az angollal.

Van-e lehetőség látogatásra, egyéni ismerkedésre az iskolával, leendő tanárokkal?

Az iskola előzetes kapcsolat felvétel után látogatható. Az ismerkedés, a szülőkkel való beszélgetés a felvételi folyamat része, nagyon fontosnak tartjuk.

Hány gyerek jár az iskolába?

Jelenleg  21 fő középiskolás diákunk és két felső tagozatos diákunk van 7-12 évfolyamon. 25 főnél nem fogadunk több diákot.

.Hány pedagógus foglalkozik a gyerekekkel?

Négy mentor és két szaktanár dolgozik folyamatosan a diákokkal. Rajtuk kívül több óraadónk is van rendszeresen az Akadémián.

Nemcsak sérült gyerekek járnak ide? Jellemző a tanulási nehézség? Sok sajátos nevelési igényű (SNI) diák van? 

Van, aki tanulási nehézséggel küszködik (pl. diszlexia), ahogy kiemelten tehetségeseink is vannak, akik két évet egy év alatt végeznek el.

Diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia?

Vannak ilyen nehézségekkel dolgozó diákjaink is. Nekünk ez – az egyéni program miatt – nem okoz gondot, de a felvételnél figyelünk az ilyen irányú figyelmet igénylők számára.

Hogyan zajlik a tanárképzés?

A tanárok minden héten egy délutánt (kb. 3 órát) együtt dolgoznak. Évente kétszer (összesen öt nap) szervezetfejlesztő tréner által tartott szervezetfejlesztésen vesznek részt, hiszen a stáb nagy része dolgozik az iskola fenntartásán is. Évente négyszer egy – egy napos Rogers tréninget tartunk magunknak vagy képzett vezető segítségével.

Jellemző-e az iskolára valamely speciális pedagógiai módszer használata?

Saját pedagógiai programunk Carl Rogers által meghatározott alapelvekre épül. Tanáraink módszertani szabadsága lehetővé teszi a kiscsoportokra és személyekre szabott módszerek alkalmazását. Tanárainktól elvárt a differenciált oktatás, használjuk a kooperatív tanulás elemeit, a Gardner-féle többszörös intelligencia elméletre alapozott módszertant, és a többen élnek a drámapedagógia eszközeivel is.

Milyen a napirend?

9 és 16 óra között vagyunk nyitva. A diákok 9 órára érkeznek és 15 órakor mennek el.

Az órarendbe az egyéni szerződés szerint beszámítjuk az akadémián kívüli a rendszeres elfoglaltságokat